۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

ما ایرانیان ملتی هستیم بازمانده در دوردستهای تاریخ و حاشیه نشین جهان مدرن. میکوشیم که تقویم و کوچه مان را عوض کنیم باید سعی کنیم که از قید تصلب ذهنی یا ذهن متصلبمان رها شویم وگرنه به خیابان رفتن تنها دیکتاتور دیگری را ارمغانمان میکند چرا که دیکتاتورها حکومت نمیکنند مگر بر دیکتاتورها.